Prima.vn - Cổng thông tin điện tử ngành in và bao bì Việt Nam
Trang chủ » Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành In năm 2024

Chia sẻ

TIN TỨC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành In năm 2024

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành In năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành In năm 2024

 

Triển khai chương trình công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành In năm 2024 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1.  Mục đích

 • Đánh giá, tổng kết hoạt động in năm
 • Đánh giá công tác quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương đối với hoạt động in.
 • Xác định những yêu cầu, định hướng phát triển lĩnh vực, đề xuất những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2024.

2.  Yêu cầu

 • Nội dung Hội nghị cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong Chỉ thị, Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực in.
 • Nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn, kiến nghị giải pháp, chính sách.
 • Hội nghị phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 1. Tên Hội nghị: Hội nghị triển khai công tác ngành In năm
 2. Thời gian: 01 ngày, trong thời gian từ ngày 20/3 đến 30/3/2024.
 3. Khánh tiết: Maket Hội nghị
 4. Hình thức tổ chức
 • Phương án: Tập trung
 • Địa điểm: Khách sạn La Thành, Số 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết kế hoạch Số: 657 /KH-BTTTT

Không có bình luận